طراحی کفسازی بتن بر روی زمین

طراحی کفسازی بتن بر روی زمین
قبل از اجرا و تصمیم گیری پیرامون کفسازی بتنی بایستی موارد زیر قبل از اجرا توسط مشاورفنی و پیمانکار پروژه تعیین شود: مصالح مورد استفاده در لایه ساب بیس و بیس تجهیزات و مصالح لایه های محافظ ، تاخیر انداز و مانع انتقال رطوبت ضخامت بتن ریزی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن طرح اختلاط بتن جزئیات و مکان های درزهای انبساطی، انقباضی و اجرایی مسلح سازی (نوع، مکان و اندازه) پرداخت سطح ویژگی سطح نهایی اختلاف ارتفاع (ساب بیس و بیس و ضخامت