پروژه های اجرا شده کفسازی

برخی از پروژه های اجرا شده کفسازی توسط BDB

۱ کیترینگ فرودگاه امام خمینی (ره) – تهران ۱۳۸۷ فروش و اجرا
۲ شرکت شاب پارس سیستم – تهران ۱۳۸۸ فروش و اجرا

(Apsequartz)

۳ شرکت زربال طیور – تهران ۱۳۸۶ فروش و اجرا

(Apsequartz)

۴ شرکت پخش هجرت – قزوین ۱۳۸۷ فروش و مواد

(Apsequartz)

۵ صنایع غذایی گراندیس ۱۳۸۹ فروش و اجرا
۶ شرکت رنا – اصفهان ۱۳۸۹ فروش و اجرا
۷ شرکت کاشی اصفهان ۱۳۸۹ فروش و اجرا