محصولات

انواع محصولات تولیدی بی دی بی شامل گروه های چسب ها ، پلاسترها ، گروت ، کفسازی ، فایرپروف ، آب بند ، مصالح خاص ساختمانی ، عمل آورنده ها ، افزودنی ها و الیاف بتن ، ترمیم کننده ها و درزگیرها می باشد .

ردیفنام محصولعنوانواحدنوع بسته بندیظرفیت KG
۱BDBgroutگروت پایه سیمانKgنایلون۱۰
۲BDBrapidآنی گیرKgنایلون۱۰
۳BDBepogroutگروت پایه رزین اپوکسیKgنایلون۱۰
۴BDBpbsخمیر کاشت بلتKgسطل۱۴
۵BDBrepairترمیم کننده پایه سیمانیKgنایلون۱۰
۶BDBrepair.spترمیم کننده ویژه پایه سیمانیKgنایلون۱۰
۷BDBproofآب بند کننده دو جزییKgگالن ۴
نایلون۱۲
۸BDBfr.lncضدیخ مایع بدون کلرایدLitگالن۲۰
۹BDBfr.lcضد یخ مایع با کلرایدLitگالن۲۰
۱۰BDBfr.pضد یخ پودریKgنایلون۲۰
۱۱BDBcolچسب خمیریKgسطل۱۱
۱۲BDBcol.pچسب پودری طوسیKgپاکت۲۵
۱۳BDBcol.spچسب پودری آنتیکKgپاکت۲۵
۱۴BDBcol.sچسب پودری ویژه Kgپاکت۲۵
۱۵BDBcol.spچسب پودری استخریKgپاکت۲۵
۱۶BDBcol.lچسب بتن مایعLitسطل۴
۸
۱۷BDBcreteملات آماده هبلکس و سفال و...Kgپاکت۲۵
۱۸BDBjoint.p.mixپودر بند کشی سفیدKgپاکت۲۵
۱۹BDBproof.mixواتر پروف بتنKgگالن۲۰
۲۰BDBstl.smابر روان کننده پلی کربکسیلات و لیگنوLitگالن۲۰
۲۱BDBstl.esابر روان کننده پلی کربکسیلاتLitگالن۲۰
۲۲BDBstl.rmابر روان کننده پلی کربکسیلاتLitگالن۲۰
۲۳BDBsl.meفوق روان کننده لیگنوLitگالن۲۰
۲۴BDBl.poروان کننده پلی کربکسیلاتLitگالن۲۰
۲۵BDBl.plروان کننده پلی کربکسیلات و لیگنوLitگالن۲۰
۲۶BDBl.nروان کننده نفتالینیLitگالن۲۰
۲۷BDBl.wpروان کننده آب بند ملامینیLitگالن۲۰
۲۸BDBl.aروان کننده زودگیر ملامینیLitگالن۲۰
۲۹BDBsl.reفوق روان کننده دیرگیرLitگالن۲۰
۳۰BDBsl.noفوق روان کننده نرمالLitگالن۲۰
۳۱BDBcuringمحلول کیورینگ بتنKgگالن۲۰
۳۲BDBgel.n مکمل ژل میکروسیلیسKgسطل۲۰
۳۳BDBgel.spمکمل ژل میکرو سیلیس ویژهKgسطل۲۰
۳۴BDBs.protectمحافظ سطح نما پایه حلالLitگالن۱
۳۵BDBshotcrete.laزودگیر شاتکریت مایعLitگالن۲۰
۳۶BDBshotcrete.paزودگیر شاتکریت پودریKgنایلون۱۰
۳۷BDBmctسیلر پایه اکریلیکیKgگالن۲۰
۳۸BDBmoldoilروغن رهاساز قالبKgگالن۲۰
۳۹BDBquartz(Grey)بتن سخت پایه کوارتز طوسیKgپاکت۲۵
۴۰BDBquartz.(Red)بتن سخت پایه کوارتز قرمزKgپاکت۲۵
۴۱BDBquartz.(Green)بتن سخت پایه کوارتز سبزKgپاکت۲۵
۴۲BDBquartz.(Blue)بتن سخت پایه کوارتز آبیKgپاکت۲۵
۴۳BDBquartz.(Tabacco)بتن سخت پایه کوارتز زردKgپاکت۲۵
۴۴BDBquartz.(yellow)بتن سخت پایه کوارتز طوسیKgپاکت۲۵
۴۵BDBCor.(Grey)بتن سخت پایه کوارتز و کروندوم طوسیKgپاکت۲۵
۴۶BDBCor.(Red)بتن سخت پایه کوارتز و کروندوم قرمزKgپاکت۲۵
۴۷BDBCor(Green)بتن سخت پایه کوارتز و کروندوم سبزKgپاکت۲۵
۴۸BDBCor.(Blue)بتن سخت پایه کوارتز و کروندوم آبیKgپاکت۲۵
۴۹BDBCor.(Tabacco)بتن سخت پایه کوارتز و کروندوم تنباکوییKgپاکت۲۵
۵۰BDBcor.(yellow)بتن سخت پایه کوارتز و کروندومزردKgپاکت۲۵
۵۱BDBDecorative.(grey)بتن سخت تزیینی پایه کوارتز طوسیKgپاکت۲۵
۵۲BDBDecorative.(Red)بتن سخت تزیینی پایه کوارتز قرمزKgپاکت۲۵
۵۳BDBDecorative.(Green)بتن سخت تزیینی پایه کوارتز سبزKgپاکت۲۵
۵۴BDBDecorative.(Blue)بتن سخت تزیینی پایه کوارتز آبیKgپاکت۲۵
۵۵BDBDecorative.(Tabacco)بتن سخت تزیینی پایه کوارتز تنباکوییKgپاکت۲۵
۵۶BDBDecorative.(Yellow)بتن سخت تزیینی پایه کوارتز زردKgپاکت۲۵
۵۷BDBstampپودر رهاساز قالبKgپاکت۲۵
۵۸BDBlevelخودتراز پایه سیمانیKgپاکت۲۵
۵۹BDBcolatexچسب بتن لاتکسLitگالن۲۰
۶۰BDBplasterپلاستر سیمانی پاششیKgپاکت۲۵
۶۱BDBg.plasterپلاستر گچ پاششیKgپاکت۲۵
۶۲BDBgs.plasterپلاستر گچ ساتن رویهKgپاکت۲۵
۶۳BDBp.paintبتونه نقاشیKgپاکت۲۵
۶۴BDBp.jointبتونه درزگیرKgپاکت۲۵
۶۵BDBg.masticبتونه ماستیکKgپاکت۲۵
۶۶BDBc.fireproofپلاستر سیمانی محافظ حریقKgپاکت۲۵
۶۷BDBg.fireproofپلاستر گچی محافظ حریقKgپاکت۲۵
۶۸BDBfibre 6/12/18الیاف پلی پروپیلن ۶ و ۱۲ و ۱۸ میلیمترKgنایلون۲۰
۶۹BDBfibre 30/40الیاف پلی پروپیلن ۳۰ و ۴۰ میلیمترKgنایلون۶
۷۰BDBs.fibre 50/60الیاف فلزی ۵۰ و ۶۰ میلیمترKgکارتن۵