کفسازی دکوراتیو یا تزئینی

کفسازی دکوراتیو بر پایه محصولات سخت و رنگی این شرکت بر روی بتن تازه در زمان گیرش اولیه انجام میگردد .

نقوش مختلف توسط قالبهای سیلیکونی بر روی بتن یکپارچه استامپ میگردد .
ویژگی این نوع کفسازیها که در معابر و محوطه سازیها بسیار پرکاربرد می باشد ، به عدم نشست ناموزون که غالبا در کفسازیهای توسط بلوک و تایل رخ می دهد اشاره نمود.

به منظور کنترل تنشهای ناشی از جمع شدگی سطح اجرا شده را در مدول مشخص توسط کاتر برش داده و سپس با ترکیبات رزینی همرنگ پر مینماییم.

سرعت اجرا در این روش بسیار بالا بوده و در شرایط جوی مناسب تا روزانه ۵٠٠ متر مربع قابلیت اجرا دارد.