بتن ریزی در هوای گرم

هوای گرم درکیفیت بتن تازه یا سخت شده اثرمی‌گذارد و سبب بروز خواص نامطلوب دربتن می‌شود. به طورکلی اگر دمای بتن بیشتر از ۳۲ درجه سانتیگراد باشد، هوای گرم محسوب می‌شود. درشرایط هوای گرم، بایستی از بتن ریزی خودداری شود. درچنین مواردی بهتر است به جای ساخت بتن و بتن ریزی در اواسط روز، در اوایل صبح‌ یا شب هنگام، بتن ریزی انجام شود. هوای گرم، آثار نامطلوب در بتن تازه و سخت شده دارد و چنانچه تمهیدات خاص اعمال نشود، کیفیت مورد نظر بتن حاصل نمی‌شود.

آثار نامطلوب هوای گرم در بتن تازه (خمیری)

• افزایش سرعت افت اسلامپ که تمایل به افزودن آب به مخلوط در کارگاه نیز افزایش می‌یابد.
• افزایش سرعت گیرش بتن که مشکلاتی مثل انتقال، پرداخت وعمل آوری بتن پیش می‌آید.
• احتمال ترک خوردگی پلاستیک افزایش می‌یابد.
• کنترل حباب هوای ایجاد شده (توسط مواد حباب زا) در بتن تازه مشکل می‌شود.

آثار نامطلوب هوای گرم در بتن در حالت سخت شده

• افزایش مقدار آب مخلوط بتن سبب کاهش مقاومت بتن می‌شود.
• افزایش دمای بتن باعث کاهش مقاومت دراز مدت بتن می‌شود. به طور کلی هوای گرم سبب افزایش مقاومت فشاری زود هنگام بتن می‌شود، اما مقاومت نهایی کمتر از مقاومت بتن در شرایط معمولی خواهد بود.
• احتمال ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی (از نوع خشک شدگی) افزایش می‌یابد.
• به دلیل افزایش نسبت آب به سیمان (به دلیل تمایل افزودن آب مخلوط ) دوام بتن کاهش می‌یابد.
• نفوذ پذیری بتن به دلیل رشد سریع بلورهای حاصل افزایش می‌یابد.
• کاهش پیوستگی بین بتن و میلگرد به وجود می‌آید.
• احتمال خوردگی میلگردهای بتن در شرایط خورنده (به ویژه در سواحل جنوب کشور ) افزایش می‌یابد.
• نمای بتن دچار تغییر رنگ شده و ظاهر آن به دلایل مختلف از جمله ایجاد درز سرد، نامطلوب میشود.