بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی و کفسازی در دمایی کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باعث کند شدن فرآیند هیدراتاسیون شده و روند کسب مقاومت بتن عملاً متوقف می‌شود. با کاهش دمای بتن، از میزان سخت شدن و کسب مقاومت آن کاسته می‌شود و در دمای زیر نقطه انجماد، روند شیمیایی سخت شدن بتن متوقف می‌شود. به طور کلی، در دمای کم، آهنگ کسب مقاومت بتن کاهش می‌یابد.

اجزای مخلوط بتن

سیمان

مقدار و نوع سیمان در سرعت کسب مقاومت بتن اثر دارد. بنابراین، افزایش مقدار سیمان در هوای سرد یا استفاده از سیمان پرتلند نوع ۳ (با مقاومت اولیه زیاد)‌، مناسب است اما الزامی نیست. ودرصورت امکان لازم است ازسرد شدن سیمان درحد مقدور جلوگیری شود. به هرحال حرارت دادن به سیمان توصیه نمی‌شود.

سنگدانه‌ها

وقتی که دمای هوا بیشتر از صفر درجه است و در سنگدانه‌ها، یخ زدگی مشاهده نمی‌شود، می‌توان باحرارت دادن آب مخلوط،دمای مورد نظر بتن را به دست آورد. برای دمای هوای کمتر ازصفر درجه وقتی که درسنگدانه‌ها ، یخ زدگی مشاهده می‌شود ، ممکن است حرارت دادن به سنگدانه‌ هالازم باشد . انتخاب روش مناسب برای حرارت دادن مصالح سنگی ، بستگی به امکانات و شرایط اقتصادی دارد. معمولاً از هوای گرم، آب گرم و بخار استفاده می‌شود. به هر حال، توصیه می‌شود که در شرایط هوای سرد به خصوص درطول شب ، سنگدانه‌ها با پوشش مناسب پوشانده شوند ، تا ضمن عدم جذب رطوبت ، یخ نزنند.

آب مخلوط

به طور کلی، آسانترین و ارزانترین روش افزایش دمای مخلوط بتن افزایش دمای آب است. دمای آب باید کمتر از۶۰ درجه سانتیگراد باشد، زیرا سبب گیرش ناگهانی و کلوخه شدن سیمان می‌شود. کارایی،مقاومت ودوام بتن راکاهش می‌دهد. اگرلازم شودمی‌توان ازآب با دمای بیشتر از۶۰ درجه سانتیگراد استفاده کرد. توصیه می‌شود که ابتدا آب با مصالح سنگی مخلوط شود و سپس سیمان افزوده شود.

ماده افزودنی حباب ساز

یکی از روش‌های جلوگیری از صدمه خوردن بتن، ناشی از یخ زدن و آب شدگی، استفاده از ماده افزودنی حباب ساز است. حباب هوا که بر اثر استفاده از ماده افزودنی در بتن ایجاد می‌شود با حباب هوای ناخواسته که در نتیجه تراکم نامطلوب بتن به وجود می‌آید، تفاوت دارد. خصوصیت حباب‌های حاصل از ماده افزودنی از دو جنبه با خصوصیات حباب‌های ناخواسته، متفاوت است.
• حباب‌های حاصل از ماده افزودنی بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ میکرومتر و قطر حباب‌های ناخواسته بیش از ۱۰۰۰ میکرومتر است.
• حباب‌های ماده افزودنی با یکدیگر ارتباط ندارند، در صورتی که حباب‌های ناخواسته ممکن است با یکدیگر مربوط باشند.
• وجود حباب‌های هوا در بتن سبب می‌شود تا فضای کافی برای انبساط یخ در بتن ایجاد شود و در نتیجه از ترک خوردگی و خرابی بتن جلوگیری می‌شود.
• ماده افزودنی حباب ساز باعث افزایش کا‌ر‌ایی بتن می‌شود. در نتیجه می‌توان با ثابت نگه داشتن اسلامپ، مقدار آب مخلوط را کاهش داد.